Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro e-shop SPIRIT V TĚLE

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti vás, jakožto kupujících a nás jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.spiritvtele.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách pro souhlas se zpracováním osobních údajů, která naleznete na webových stránkách www.spiritvtele.cz.

Kontaktovat nás můžete pomocí on-line komunikace, nejlépe prostřednictvím e-mailu: narayana@seznam.cz. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky on-line komunikace, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez fyzické přítomnosti nás a vás.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu vašeho nákupu na E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

NĚKTERÉ DEFINICE

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za zboží nebo produkt;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • E-shop je internetový obchod provozovaný námi na adrese. Všechovice 39, 66603, na kterém bude probíhat nákup zboží nebo produktu;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu;
 • My jsme společnost Spirit v těle, se sídlem Všechovice 39, 66603, IČO: 11666901, zapsaná v živnostenském rejstříku pod sp. zn. OŽÚ/950/2021 vedeném u Městského úřadu Tišnov, telefonní číslo+420549439734, právními předpisy;
 • Objednávka je váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi zboží nebo produktu námi;
 • Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od nás obdržíte potvrzení objednávky;
 • Vy jste osoba nakupující na našem E-shopu;
 • Zboží nebo produkt je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 • Koupě zboží nebo produktu je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
 • Při nákupu  je vaše povinnost poskytnout nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste nám poskytli při objednání zboží nebo produktu budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Smlouvu s námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 • Smlouva je uzavírána on-line prostřednictvím E-shopu.
 • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
 • Informace o nakupovaném zboží nebo produktu. Na E-shopu označujete zboží nebo produkt, o který máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“.
 • Informace o ceně, způsobu platby, způsobu doručení zboží nebo produktu. Tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu objednávky.
 • Své identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží nebo produkt.
 • Vaši objednávku vám v co nejkratší době poté, kdy nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce. V e-mailu bude přístup ke stažení zboží nebo produktu. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi námi a vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 • Mohou nastat i případy, kdy vám nebudeme moci objednávku potvrdit. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme objednávku potvrdit, budeme vás kontaktovat a zašleme vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte.
 • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vám vzniká závazek k zaplacení ceny.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 • Cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 • Platbu ceny po vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním zboží nebo produktu. Úhradu ceny můžete provést zatím pouze bankovním převodem. Informace pro provedení platby vám zašleme v rámci potvrzení objednávky.
 • Vlastnické právo na vás přechází až poté, co zaplatíte za zboží nebo produkt. Při platbě bankovním převodem je cena zaplacena připsáním na náš účet.

DODACÍ PODMÍNKY

 • U zboží nebo produktu se dodáním rozumí zaslání na vaši emailovou adresu přístupových údajů ke stažení.
 • Přístupové údaje poskytneme až po připsání ceny na účet.
 • Zboží nebo produkt vám bude doručen jako záznam ke stažení, který byl pořízen při skupinové práci v on-line třídách. Proto jsou na nahrávkách zaznamenány různé i rušivé zvuky, sdílení lidí, kteří byli na programu on-line, jejich smích… Jsou autentické, aby se nesnížila jejich energetická úroveň.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 • Přístupové údaje k on-line produktům jsou určeny pouze pro  vaši osobní potřebu.
 • Zboží nebo produkty, které nabízíme, včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Pokud porušíte právo na ochranu autorského díla, jste zodpovědní za újmu.
 • Každý záznam nebo písemný materiál je výhradním vlastnictvím společnosti Spirit v těle. Materiály a záznamy nesmí být použity pro jinou než pro osobní potřebu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Zaručujeme, že v době převzetí nemá zboží nebo produkt vady. Podle Podmínek je zboží nebo produkt bez vad, když:
 • má vlastnosti, které jsme si s vámi dohodli nebo které jsme u popisu zboží nebo produktu uvedli. Případně takové, které lze s ohledem na povahu zboží nebo produktu očekávat;
 • je vhodné pro účely, které jsme uvedli.
 • V případě, že bude mít zboží nebo produkt vadu, můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění, tedy zboží nebo produkt reklamovat. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese: narayana@seznam.cz. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba uvést, jak chcete vadu vyřešit.
 • Za vadné plnění se nepovažují rušivé zvuky na záznamech. Tyto nahrávky byly pořízeny při skupinové práci v on-line třídách. Jsou autentické a nedají se odstranit ani přemluvit, aby se nesnížila jejich energetická úroveň.
 • Je-li vadné plnění porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním jiného zboží nebo produktu bez vady;

b) na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodu a) a my vadu neodstraníme, odmítneme odstranit nebo bude neodstranitelná, máte právo odstoupit od Smlouvy dle bodu b), i když jste v rámci reklamace toto původně nepožadovali.

 • V případě porušení Smlouvy nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit zboží nebo produkt ve stavu, v jakém jste ho obdrželi.
 • Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
 • O vyřízení reklamace vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží vám náhrada nového zboží nebo produktu nebo vrácení ceny.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, nemůžete v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží nebo produktu.
 • V případě odstoupení od Smlouvy vám bude cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána. Částka však nebude vrácena dříve, než nám zboží nebo produkt vrátíte.
 • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než vám dodáme zboží nebo produkt, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží nebo produkt dodat. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v objednávce záměrně nesprávné informace.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 • Zboží nebo produkty slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení.Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědní za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, zdravotního stavu apod.
 • V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bychom vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení a je plně na vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.spiritvtele.cz.
 • Stížnosti a připomínky, které se týkají našeho smluvního vztahu, vyřizujeme my, můžete je uplatnit na e-mailové adrese: narayana@seznam.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Se svými stížnostmi se můžete obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Pokud náš a váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky.
 • Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se Smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 • Veškerou komunikaci s vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše
  e-mailová adresa je uvedena v kontaktních údajích na webových stránkách. My budeme doručovat korespondenci na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky. Tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně vás budeme informovat pouze v případě,  když vám dodáváme zboží nebo produkt pravidelně a opakovaně.
 • Informace o změně vám zašleme na vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží nebo produktu, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku zboží  nebo produktu následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 1 měsíc.
 • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci. A pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme my i vy právo od Smlouvy odstoupit.
 • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u nás, ale není vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení objednávky a Podmínky uložit.
 • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.9.2021.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.