Zásady ochrany osobních údajů

Upozorňujeme, že souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který činíte dobrovolně a k udělení souhlasu nejste jakkoliv nuceni. Udělení souhlasu je vaším právem, ne povinností.

Pokud jste naším zákazníkem nebo odběratelem naší další nabídky, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Udělujete souhlas společnosti Spirit v těle se sídlem  Všechovice 39, 66603, IČ: 11666901 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail, číslo účtu.
  • Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami pro naplnění těchto účelů:

1. poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání on-line kurzů).

2. vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3. marketing – zasílání další nabídky

Vaše osobní údaje využíváme za účelem zasílání naší další nabídky.

  • Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nebo do odvolání souhlasu.
  • S výše uvedeným zpracováním udělujete výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu nebo zprávy na kontaktní údaje uvedené na stránkách www.spiritvtele.cz.
  • Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i IT dodavatelé a poskytovatelé zpracovatelských softwarů.
  • Dle GDPR máte právo:

– Vzít souhlas kdykoliv zpět

– Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

– Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

– Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

– Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

Ve Všechovicích dne 1.9.2021